گارانتی اجاق گاز

گارانتی اجاق گاز

گارانتی اجاق گاز
گارانتی اجاق گاز لوفرا گارانتی عبارتی است از شرایط قید شده در رسید ، خدمات و تعمیرات انجام شده و قطعات تعویض شده اجاق گاز لوفرا به مدت ۱۲ ماه از تاریخ تعمیر توسط لوفرا سرویس گارانتی میشود بدیهی است که در صورت بروز نواقص دیگر دین مدت و نیاز به لوازم یدکی دارد ، هزینه قطعات شامل گارانتی نمیگردد در صورتیکه از قطعاتی که مورد تایید تکنسین نباشد استفاده گردد شامل گارانتی نمیگردد در صورتیکه عیوب حاصله ناشی از سروییس و یا تعمیرات انجام شده توسط افرادی غیر از سرویسکاران این مرکز انجام شود شامل گارانتی نمیگردد بازدید برای تعمیر اجاق گاز لوفرا ایتالیا رایگان می باشد ولی ایاب و ذهاب عبارت است از هزینه رفت و آمد سرویسکار به محل براساس تعرفه دفتر در صورت کنسل شدن کار…
Read More